0
0

من در قالب صحیفه برگه نخست رو برگه فروشگاه  انتخاب کردم و برگه فیلم آموزشی هم درست کردم  ولی وقتی می خواهم محصول فیلم آموزشی بگذارم  هم در برگه فروشگاه و هم در برگه فیلم آموزشی نشان داده می شود. باید چیکار کرد که در برگه فروشگاه نشان داده نشود و فقط در برگه فیلم آموزشی نشان داده شود.

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید

bigtheme